Crisisbeheersing

Het team Crisisbeheersing binnen Veiligheidsregio Zeeland bouwt verbindingen en samenwerkingsvormen tussen de verschillende disciplines van de Veiligheidsregio, overheden en andere organisaties die betrokken zijn bij de rampenbestrijding. Denk aan partijen zoals brandweer, GHOR, politie, gemeenten en externe partners zoals nutsbedrijven, het hoogheemraadschap, defensie, provincie en ministeries.

Multidisciplinair voorbereiden en samenwerken

Team Crisisbeheersing bereidt de hoofdstructuur voor oftewel de mensen die de leiding en coördinatie hebben over een (multidisciplinaire) ramp of crisis. De hoofdstructuur bestaat uit: een meldkamer, een commando plaats incident (CoPI), een regionaal operationeel team (ROT), een gemeentelijk beleidsteam (GBT) óf een regionaal beleidsteam (RBT). En een team Bevolkingszorg. Het CoPI en het ROT zijn multidisciplinair en stemmen hun disciplines onderling af. Het GBT of het RBT is het adviesteam van het bevoegd gezag. Team Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor:

 • Beheer regionaal coördinatiecentrum (RCC)
 • Invulling en vakbekwaamheid hoofdstructuur
 • (Multidisciplinair) informatiemanagement
 • Advisering en planvorming
 • Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO)
 • Bevolkingszorg
 • GHOR: geneeskundige hulp(diensten)
 • Risico- en crisiscommunicatie
 • Drie programma’s: nucleaire-, water- en
  maritieme veiligheid
  Overleg ROT oefening

  Advisering en planvorming

  In een crisissituatie moeten de juiste plannen op de plank liggen. De multidisciplinaire werkgroep planvorming en de taakgroep grote evenementen stellen deze plannen op en zorgen dat deze actueel blijven. Ze werken de scenario’s, die door team Risicobeheersing worden gemaakt, verder uit. Het grote generieke plan is het Regionaal Zeeuwse Crisisplan, dat het team Crisisbeheersing realiseert in samenwerking met team Risicobeheersing, brandweer, GHOR, meldkamer en andere (externe) partijen.

  Vergunningen Evenementen Concert at Sea

  Gemeentelijke bevolkingszorg

  Bevolkingszorg is een samenwerkingsverband van de Zeeuwse gemeenten onder de paraplu van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland. Gemeenten hebben zo een belangrijke rol in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij gaat het om (zorg)taken ten dienste van de bevolking in geval van rampen of crises, zoals: het geven van voorlichting, het verzorgen van opvang, verzorging, nazorg en het registreren van slachtoffers en schadegevallen.

  Boulevard Vlissingen