Risicobeheersing

Het team Risicobeheersing van Veiligheidsregio Zeeland is actief op het gebied van pro-actie en preventie: het in beeld brengen van de fysieke risico’s en het voorkomen en beperken van de kans op en de effecten van een incident. Haar hoofdtaken zijn: het opstellen van risicoprofielen, analyseren van risico's en vervullen van wettelijke adviestaken bij vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingen. Ook houdt zij zich bezig met toezicht houden op en voorlichting geven over (brand)veiligheid. Het team Risicobeheersing is opgesplitst in twee teams: Industrie, Transport en Ruimte (ITR) en Wonen, Werken en Recreëren (WWR).

Industrie, Transport en Ruimte (ITR)

Team ITR houdt zich voornamelijk bezig met de onderwerpen uit het regionaal risicoprofiel. Zo doet zij inspecties bij bijvoorbeeld industriële of chemische bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Aan de hand van haar controles stelt zij op basis van de wettelijke vereisten adviezen op, waarin staat hoe deze bedrijven hun veiligheid kunnen vergroten. Als een bedrijf niet aan de wettelijke vereisten doet, kan team ITR deze bedrijven sancties opleggen.

Risicobeheersing transport

Wonen, Werken en Recreëren (WWR)

Team WWR werkt voornamelijk aan de hand van het brandrisicoprofiel. Zij inspecteert scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen etc. op brandveiligheid. Daarnaast houdt zij zich bezig met de opslag en ontbranden van vuurwerk. Ook geeft zij advies over de veiligheid in het algemeen bij evenementen, waarbij zij bijvoorbeeld kijkt of er genoeg nooduitgangen zijn. Verder adviseert zij de gemeente, bijvoorbeeld over het bouwen van woonwijken en hoe bij de bouw rekening te houden met brandveiligheid.

Risicobeheersing rookmelder

Advies vergunningverlening

Soms denkt men weleens, dat de Veiligheidsregio vergunningen kan verlenen. Bijvoorbeeld voor een evenement. Dit is echter niet zo. Onze medewerkers geven advies aan bijvoorbeeld de gemeente. In zo’n advies staat bijvoorbeeld dat de Veiligheidsregio aanraadt om meer nooduitgangen aan te brengen, omdat de doorgang van een evenement anders niet verantwoord is. De gemeente beslist dan uiteindelijk of er een vergunning wordt verleend. Dit doet zij via de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

 

Vergunningen Evenementen Concert at Sea

Brandveilig Leven

Hoe voorkom je brand en welke preventiemaatregelen kun je nemen? Dit noemen we brandveilig leven. Team WWR heeft hiervoor een speciaal team opgezet. Team Brandveilig Leven geeft brandpreventievoorlichting aan diverse doelgroepen. Over het gebruik van rookmelders, vluchtroutes, het gevaar van rook en hoe je brand moet melden. Hiervoor beschikt zij onder andere over een voorlichtingsauto, een pop-up store en folder- en promotiemateriaal. Zij bezoekt veel ouderen maar ook scholieren en gezinnen. Zoekt u iemand om voorlichting te geven op een markt, braderie of open dag? Neem dan contact op via brandveiligleven@vrzeeland.nl.

Voorlichting Brandweer