Samenwerking veiligheid scheepvaartverkeer op Westerschelde voortgezet

De Westerschelde is voor de scheepvaart een belangrijke en drukke verkeersader voor de aan- en afvoer van goederen van en naar o.a. de haven van Antwerpen. Voor Veiligheidsregio Zeeland heeft de voorbereiding op en bestrijding van incidenten met scheepvaart daardoor een hoge prioriteit. We werken in een netwerk nauw samen met allerlei partners in Nederland en België, waaronder het Havenbedrijf Antwerpen NV Van Publiek Recht. Deze samenwerking werd op 30 mei 2018 verlengd door de ondertekening van een convenant in Terneuzen tussen deze twee partijen.

Veiligheidsregio Zeeland werkt in de Westerschelderegio al jaren nauw samen met het Havenbedrijf Antwerpen. Voor beide partijen is een veilige vaarweg namelijk van groot belang.

De Veiligheidsregio kijkt naar welke risico’s er in Zeeland zijn. Denk hierbij aan een overstroming, uitval van elektriciteit of gevaarlijke stoffen. Hoe kunnen risico’s worden voorkomen, en mocht er zich toch een incident voordoen, hoe kan er dan zo snel mogelijk weer terug gekeerd worden naar een ‘normale’ situatie. Maritieme risico’s zoals de scheepvaart op de Westerschelde horen daar ook bij. Hiervoor is een speciaal programma ‘Maritieme Veiligheid’. Een belangrijk onderdeel van dit programma is het versterken van het netwerk rondom de maritieme incidentenbestrijding. Als er sprake is van een ernstig incident is de expertise van de verschillende partners hard nodig. Er zijn dan veel partijen betrokken, waaronder vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Antwerpen, het loodswezen, bergingsmaatschappijen en de KNRM. Regelmatig vindt afstemming plaats.

Ook het Havenbedrijf Antwerpen maakt zich dus sterk voor veiligheid op de Westerschelde. “Sinds 2010 financieren wij de brandblusboot op het Nederlandse deel van de stroom mee”, aldus schepen voor haven Marc Van Peel. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Een goede samenwerking en communicatie is immers essentieel om snel en effectief kunnen in te grijpen bij incidenten, zeker in een complex gebied als de Westerschelde”.

Onderdeel van de samenwerking is ook het borgen van de koel- en bluscapaciteit op de Westerschelde. Hiertoe hebben de Veiligheidsregio en Havenbedrijf Antwerpen overeenkomsten gesloten met maritieme incidentenbestrijders Multraship Salvage en Kotug Smit Towage.

Deze combinatie houdt permanent een drietal sleepboten met brandbluscapaciteit beschikbaar op de Westerschelde tussen Vlissingen en Antwerpen om uit te varen in geval van calamiteiten waarbij mogelijk koel- en bluswerkzaamheden nodig zijn.

Op 30 mei 2018 werd de samenwerking voortgezet door de ondertekening van een hernieuwd convenant tussen het Havenbedrijf en Veiligheidsregio Zeeland in het gemeentehuis in Terneuzen.