Systeemoefening Veiligheidsregio Zeeland

Zojuist is gestart met een grote systeemoefening bij Veiligheidsregio Zeeland. Dit is een onverwachte alarmeringsoefening op GRIP3- of 4 niveau. Doel is het testen van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. 

Scenario
De oefening is om 13.00 uur begonnen met een gesimuleerde melding over een bomvinding in Terneuzen. Op de locatie zelf is vrijwel niets te zien, het oefenen gebeurt grotendeels binnenshuis. Er wordt alleen een CoPI-unit geplaatst in de buurt van de locatie. De omstandigheden zijn fictief; in werkelijkheid is de kans dat bij de werkzaamheden aan de zeesluis een bom gevonden wordt zeer onwaarschijnlijk. Er is uitgebreid vooronderzoek gedaan. Het scenario is twee maanden geleden al bedacht en voorbereid, overeenkomsten met de bomruiming in Vlissingen van 28 november berusten op toeval.
 

Waarom een systeemoefening
Alle veiligheidsregio’s zijn bij wet verplicht om jaarlijks een systeemoefening te organiseren. Deze oefening geeft inzicht in de kwaliteit van de crisismanagementorganisatie in Zeeland. De Inspectie van Justitie en Veiligheid (JI&V) kijkt mee en gebruikt de resultaten om de minister van Justitie en Veiligheid een actueel beeld te geven over de kwaliteit van de crisisbestrijding in Zeeland op dit moment.
 

Hoe wordt er geoefend
Aan de oefening doen alle betrokken bij een GRIP3/4 situatie mee: meldkamer, Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT), Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam (GBt of RBt) en de betrokken gemeente(n). Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken wordt op reguliere wijze gealarmeerd, via het P2000 netwerk met de term ‘OEFENING’ vóór de melding. Deelnemende functionarissen worden niet vooraf ingedeeld, maar hebben op dit moment piket. Uiteraard waren zij van te voren niet bekend met datum, tijd en scenario. Er wordt onder andere gekeken naar alarmering, opkomsttijden, opschaling, informatievoorziening en crisiscommunicatie. Ook de onderlinge samenwerking is een belangrijk element.
 

Trainen en oefenen belangrijk
Goed voorbereid zijn op een eventuele ramp of crisis houdt in dat alle betrokken hulpverleners en organisaties uitstekend opgeleid, getraind en geoefend zijn, ieder mogelijk scenario aan moeten kunnen en met iedere mogelijk bedrijf moeten kunnen samenwerken. Tijdens een systeemoefening laten de crisispartners zien hoe zij dit doen.