Zienswijzen arbp BRZO-inrichtingen

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland maakt hiermee bekend dat zij over wil gaan tot vaststelling van het algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen.

In een rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren zijn voorzien. Aan de hand van deze scenario’s worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop en de betreffende procedures beschreven.

Het algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Zeeland bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor alle Brzo-inrichtingen en per Brzo-inrichting een specifieke rampbestrijdingsplankaart. Bedrijfsspecifieke gegevens worden doorlopend aangepast in deze rampbestrijdingsplankaarten.

 

Ter inzage
Voordat het algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen wordt vastgesteld zal deze, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage liggen.

Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het ontwerp-rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij het kantoor van Veiligheidsregio Zeeland (Segeerssingel 10, Middelburg) en bij alle gemeentenhuizen in Zeeland. U dient hiervoor een afspraak te maken. Daarnaast is het plan hier te downloaden (pdf).

Het algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Zeeland is openbaar, maar onder verwijzing van artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van Bestuur wordt publicatie van de specifieke rampbestrijdingsplankaarten achterwege gelaten.

 

Reacties
Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van het ontwerp algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen tot maandag 12 oktober 2020 schriftelijke zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur ter attentie van Veiligheidsregio Zeeland, multidisciplinaire planvorming crisismanagement, de heer Patrice Domenique Troost, postbus 4330EA Middelburg of digitaal op p.troost@vrzeeland.nl Voor het inzien van het plan of het geven van mondelinge zienswijzen dient u een afspraak maken met multidisciplinaire planvorming crisismanagement, de heer Patrice Troost, te bereiken via e-mail: p.troost@vrzeeland.nl of telefoonnummer +31 06 53 77 00 58. 

 

Definitief besluit
Op 17 december 2020 zal het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.